آدرس ها و شماره های تلفن و فکس

آدرس دبیرخانه:

استان مرکزی – شهرستان محلات-نیم ور – سایت جدید نمایشگاه بین المللی سنگ


کد پستی:

۷۳۵۸-۳۷۸۴۱

تلفن‌های تماس:

۸۶۴۳۳۲۴۰۲۵ ۹۸+
۸۶۴۳۳۲۴۰۲۶ ۹۸+

۸۶۴۳۲۲۲۰۵۷ ۹۸+
۸۶۴۳۲۲۲۰۵۸ ۹۸+
۸۶۴۳۲۲۲۰۵۹ ۹۸+
۸۶۴۳۲۲۲۰۶۴ ۹۸+
۸۶۴۳۲۲۲۰۶۵ ۹۸+

فکس:

۸۶۴۳۲۲۲۰۶۱ ۹۸ +
۸۶۴۳۳۲۳۵۰۱ ۹۸+


مدیر اجرایی:

محمد حلاجیان ۹۱۸۸۶۵۰۷۰۳ ۹۸+

مدیر فروش:

خانم سورانی ۰۹۱۲۰۶۸۹۴۰۶

خانم بهمنی ۰۹۱۲۰۶۸۹۵۰۶


ایمیل:

info@iranstoneexpo.net

وب سایت:

www.iranstoneexpo.net