اعضای هیئت اجرایی


بهنام نیکفر | مدیر عامل | nikfar@iranstoneexpo.net


اعظم خراسانی | مدیر فروش | akhorasani@iranstoneexpo.net


محمد حلاجیان | مدیر اجرایی | halajian@iranstoneexpo.net


فریبا خراسانی | کتاب نمایشگاه | fkhorasani@iranstoneexpo.net


معصومه میرزاخانی | فروش غرفه | mirzakhani@iranstoneexpo.net


مژگان حلاجیان | فروش غرفه | mjhalajian@iranstoneexpo.net


فاطمه سورانی | فروش بین الملل | soorani@iranstoneexpo.net


رضا محمدپور | غرفه سازی | mohamadpour@iranstoneexpo.net


مریم محمدی | امور بازدید کنندگان | mohammadi@iranstoneexpo.net