• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی سنگ ازمیر «سی کنفرانس» مختلف با موضوع صنعت سنگ و صادرات و واردات و مشکلات مربوط به این صنعت برگزار شد.

    برای اولین بار سه تن از متخصصان صنعت سنگ ایران در این کنفرانس ها به عنوان سخنران حضور یافتند و درمورد صنعت سنگ ایران به ایراد سخن پرداختند.

    محمد حلاجیان مدیراجرایی نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، عباس قنبری عضو انجمن سنگ ایران و علی شفیعی عضو انجمن سنگ قم سه تن از کارشناسان صنعت سنگ ایران بودند که دراین کنفرانس ها در مورد نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، تنوع دنیای سنگ و کشورهای صادرکننده سنگ در دنیا و بازار سنگ خاورمیانه سخنرانی کردند.

    سخنرانی این سه کارشناس صنعت سنگ ایران مورد توجه تجار و بازرگانان بین المللی واقع شد و صنعت سنگ ایران توانست برای اولین بار و به این شکل خود را در بازارهای بین المللی معرفی کند.

    این سخنرانی ها باعث شد تا تجار و بازرگانان بین المللی حساسیت بسیار بیشتری نسبت به صنعت سنگ ایران و توانمندی های موجود در آن از خود نشان دهند و بیش از گذشته در این مورد تحقیق و بررسی کنند.

    سخنرانی کارشناسان صنعت سنگ ایران در نمایشگاه بین المللی ازمیر مقدمه ای است برای حضور بیشتر متخصصان صنعت سنگ ایران در بازارهای بین المللی و سخنرانی ایشان در نمایشگاه های بین المللی معتبر دنیا برای رسیدن به این مقصود که صنعت سنگ ایران بتواند از دروازه های بین المللی صادرات به بهترین شکل ممکن عبور کند.