• نمایشگاه سنگ ایران از انجمن سنگ ایران، خانه معدن ایران و تمامی انجمن های سنگ کشور که در طول برگزاری دهمین دوره نمایشگاه سنگ ایران نهایت تلاش و همراهی و همدلی را بااین نمایشگاه داشتند تقدیر و تشکر می کند.