• نمایشگاه سنگ ایران از تمامی مسئولین استان مرکزی و مسئولین شهرستان محلات و شهر نیم ور که در طول برگزاری دهمین دوره نمایشگاه سنگ ایران نهایت تلاش و همراهی و همدلی را بااین نمایشگاه داشتند تقدیر و تشکر می کند.