• اکبر رفیعی مدیر عامل ماشین سازی بهسازان
  اکبر رفیعی مدیر عامل ماشین سازی بهسازان
  پوریا مجلسی مدیر فروش شرکت تکتاز صنعت
  پوریا مجلسی مدیر فروش شرکت تکتاز صنعت
  حسین فرهادیان مدیر کنترل کیفی شرکت ماهان
  حسین فرهادیان مدیر کنترل کیفی شرکت ماهان
  رامین سبحانی مدیر فنی شرکت برادران رحیمی
  رامین سبحانی مدیر فنی شرکت برادران رحیمی
  سعید وحید مسئول فروش شرکت احرار سپاهان
  سعید وحید مسئول فروش شرکت احرار سپاهان
  علی پورحسنی مدیر فروش شرکت gms
  علی پورحسنی مدیر فروش شرکت gms
  محمد ایروانی مدیر فنی شرکت ماهان
  محمد ایروانی مدیر فنی شرکت ماهان
  محمد باقر سعادتیان مدیر فروش شرکت متحده چاه سوار آغا
  محمد باقر سعادتیان مدیر فروش شرکت متحده چاه سوار آغا
  محمد فرجی مدیر عامل ماشین سازی ذوالفقار
  مهدی عبدالهی مدیر فروش ماشین سازی آراد
  مهران باباجانی مدیر فنی شرکت برابا
  مهران باباجانی مدیر فنی شرکت برابا