• احمد اسماعیلی صنایع سنگ ایران ماربل
  احمد اسماعیلی صنایع سنگ ایران ماربل
  اکبر اعلاوندی شرکت گرانیت سنگ اتفاق
  اکبر اعلاوندی شرکت گرانیت سنگ اتفاق
  احمد توکلی
  احمد توکلی
  حسین حاجی آبادی مدیر عامل شرکت صنایع سنگ صدف کوه
  حسین حاجی آبادی مدیر عامل شرکت صنایع سنگ صدف کوه
  پارسا الیاسی و محمد رضا مولایی شرکت سنگ الیاسی
  پارسا الیاسی و محمد رضا مولایی شرکت سنگ الیاسی
  حسین قهرمانی مدیر عامل معدن سفید کوه همدان
  حسین قهرمانی مدیر عامل معدن سفید کوه همدان
  رمضان پوری شرکت کارا
  رمضان پوری شرکت کارا
  سعید اسدی شرکت گودرزی ابیانه
  سعید اسدی شرکت گودرزی ابیانه
  عبدالحمید سکوتی شرکت معدن فراور امداد
  عبدالحمید سکوتی شرکت معدن فراور امداد
  علی شریفیان شرکت مرمر پاسارگاد
  علی شریفیان شرکت مرمر پاسارگاد
  علی شفیعی و حسین شفیعی شرکت سنگ پاسارگاد قم
  علی شفیعی و حسین شفیعی شرکت سنگ پاسارگاد قم
  فرید فیضی شرکت چشت مرمر سفید هرات
  محسن موسوی مدیر فروش شرکت معدن چشمه حاجی
  محسن موسوی مدیر فروش شرکت معدن چشمه حاجی
  مهبد مینایی مدیر عامل سنگ مهبد
  مهبد مینایی مدیر عامل سنگ مهبد