• امیر کرمی شرکت گرماسان
  امیر کرمی شرکت گرماسان
  امین نجابت مدیر عامل باسکول لودر نسیما
  امین نجابت مدیر عامل باسکول لودر نسیما
  حمید کاشی
  سعید امامی شرکت پیلانا
  سعید امامی شرکت پیلانا
  سید حمید قماشی ، سید محمد قماشی
  سید حمید قماشی ، سید محمد قماشی
  سید علیرضا مظلوم نژاد شرکت اسپادانا صنعت
  سید علیرضا مظلوم نژاد شرکت اسپادانا صنعت
  شقایق حلاجیان ، بهنام آقا محمد صادق، عباس یوسفی ، مظاهر توحیدی ، حسن کمره ای
  قاسم علی فصاحت ، علی فصاحت شرکت الماس برش برنا
  قاسم علی فصاحت ، علی فصاحت شرکت الماس برش برنا
  محمد اسپیروز نمایشگاه سنگ شویتو
  محمد اسپیروز نمایشگاه سنگ شویتو
  محمد هنرمند صنایع معدنی پاد سپاهان
  محمد هنرمند صنایع معدنی پاد سپاهان
  ناصر غیوری شرکت ایوا دیاموند
  ناصر غیوری شرکت ایوا دیاموند