• ابوالفضل پورحسنی ،علی پور حسنی، نوری گنول
  ابوالفضل پورحسنی ،علی پور حسنی، نوری گنول
  احمد روح الهی گروه کارخانجات و معادن اتفاق
  احمد روح الهی گروه کارخانجات و معادن اتفاق
  حجت پورحسنی مدیر عامل شرکت سنگ کارا
  حجت پورحسنی مدیر عامل شرکت سنگ کارا
  حسن پورحسنی رئیس هیات مدیره شرکت سنگ کارا
  حسن پورحسنی رئیس هیات مدیره شرکت سنگ کارا
  حسین پورحسنی
  حسین پورحسنی
  رحمان علویان مدیر عامل شرکت روبینا سنگ
  محسن رئیس اکبری
  محسن رئیس اکبری
  محمد طافی شرکت معادن سنگ عرش آسیا
  محمد طافی شرکت معادن سنگ عرش آسیا
  مهدی پیر محمدی ،محمد خاکپور ، علی خاکپور ، فرید محمدی
  مهدی پیر محمدی ،محمد خاکپور ، علی خاکپور ، فرید محمدی
  مهرداد گلستانی گروه معادن و کارخانجات پورحسنی
  مهرداد گلستانی گروه معادن و کارخانجات پورحسنی