• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت به همراه معاونت های مختلف این وزارت خانه در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه سنگ ایران حضور خواهند داشت و پس از مراسم افتتاحیه از نمایشگاه سنگ ایران بازدید خواهند کرد.