نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران محلات / نیم ور

راه های دسترسی

برخی از مهمترین مراکز نسبت به محل دائمی نمایشگاه سنگ

هیئت اجرایی هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران

راه های دسترسی

هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران | محلات نیم ور

در نقشه های روبرو فاصله و زمان تقریبی برخی از مهمترین مراکز اتانها تا محل دائمی نمایشگاه بین المللی سنگ محلات نیمور قابل مشاهده می باشد.
تهران
اصفهان
قم
اراک
کاشان

 • تهران

  زمان تقریبی: حدود 3 ساعت

  فاصله تقریبی: حدود 250 کیلومتر

  اصفهان

  زمان تقریبی: حدود 2/5 ساعت

  فاصله تقریبی: حدود 190 کیلومتر

  قم

  زمان تقریبی: حدود 1/5 ساعت

  فاصله تقریبی: حدود 120 کیلومتر

  اراک

  زمان تقریبی: حدود 1/5 ساعت

  فاصله تقریبی: حدود 130 کیلومتر

  کاشان

  زمان تقریبی: حدود 1/5 ساعت

  فاصله تقریبی: حدود 100 کیلومتر